Domů / Novinky / Obchodní podmínky verze 1/2024
Výrobci
Doporučujeme
Odběr novinek

Obchodní podmínky verze 1/2024

OBCHODNÍ PODMÍNKY

verze 1/2024

(stáhnout dokument)

obchodní společnosti

DVORAK Company s.r.o.

(nejsme plátci DPH)
se sídlem Dr. Horákové 47, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
identifikační číslo: 09608486, DIČ:
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 338788
dále také jen „prodávající“
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.afrodit.cz
telefonní kontakt: +420 777 181 453
e-mail: info@afrodit.cz

 

Adresa provozovny a korespondenční adresa:

Afrodit - DVORAK Company s.r.o.
Věnceslavy Lužické 1672
50801 Hořice
Identifikační číslo provozovny: 1009327488
Odpovědný zástupce: Jaroslav Špráchal
Provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hodin

Pro účely těchto obchodních podmínek bude dále provozovna shora uvedená uváděna jako „Provozovna“.

Příjem elektronických objednávek a provozních dotazů je 24 hodin denně na adresách výše uváděných.

 

PREAMBULE


Společnost DVORAK Company s.r.o. se věnuje zejména výrobě a prodeji oděvního zboží. Našim zákazníkům nabízíme kvalitní české výrobky (oděvy zařazené v kategorii České oblečení Pasuje a České oblečení Afrodit jsou šité výlučně v České republice), a to jak oděvy v běžných konfekčních velikostech, tak (jak i napovídá název naší společnosti) rovněž oděvy upravené na míru zákazníka, to vše za přijatelné ceny. Naše společnost DVORAK Company s.r.o. - prodávající – se také věnuje prodeji obuvi, kabelek, dámských oděvů, módních i bytových doplňků. Naším prvotním zájmem je vždy maximální spokojenost zákazníka, čemuž koresponduje naše snaha vyjít kupujícímu vstříc vždy, kdy je to jen trochu možné.

 UPOZORNĚNÍ NA VÝLUKU Z MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: společnost DVORAK Company s.r.o. si tímto dovoluje informovat své zákazníky, že pro případ, že bude uzavřena kupní smlouva na zboží šité na míru, uplatní se výjimka předpokládaná § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tj. v případě, kdy objednávka bude učiněna na zboží upravené na míru, nebude možné využít práva na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14-ti dní, jak je toto právo detailně popsáno v článku 8 těchto obchodních podmínek, když v takovém případě se jedná o dodávku zboží přizpůsobeného Vašim osobním potřebám (bohužel v těchto případech, kdy jsou šaty ušity či upraveny přímo na Vámi sdělené míry, nejsme s to Vám vyhovět a akceptovat odstoupení od smlouvy, neboť takové zboží by pro nás nadále nebylo jakkoliv využitelné). Rovněž tak upozorňujeme, že v souladu s § 1837, písm. g) občanského zákoníku ani za situace, kdy bude dodáno zboží v zapečetěném obalu a toto zboží bude z obalu vyňato, přičemž se jedná o zboží, které z hygienických důvodů není možné vrátit (typicky roušky či respirátory), nelze právo odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dní využít.

 

Práva kupujících vyplývající z odpovědnosti za vady nejsou shora uvedenými ujednáními dotčena.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.afrodit.cz (dále jen „webová stránka“ či „webové stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.   Obchodní podmínky byly zpracovány dle ustanovení občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále též jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku (tj. „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“), dále jen „kupující“.

1.3.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, přičemž taková odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Vztahy neupravené kupní smlouvou a obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

1.4.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Informaci o změně či doplnění obchodních podmínek prodávající zveřejní na své webové stránce bez zbytečného odkladu po přijetí příslušné změny či doplnění.

1.5.  Učiněním nákupu prostřednictvím e-shopu, kupující vyjadřuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, když jinak by nebylo možné vzájemný smluvní vztah založit.

 

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží bez nutnosti opakovaného vyplňování údajů ke své osobě (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu v důsledku nesprávně či nepravdivě uvedených údajů.

2.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, jakož ani není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu v důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti či v důsledku zpřístupnění uživatelského účtu třetí osobě.

2.4.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 360 dnů nevyužívá, využívá ho v rozporu s ustanoveními těchto obchodních podmínek (nepravdivě uvedené údaje, porušení povinnosti mlčenlivosti, zpřístupnění uživatelského účtu třetím osobám) či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.     SDĚLENÍ KUPUJÍCÍMU PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY VE SMYSLU §1820 A § 1826 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

 

3.1.     V souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku, jakož i ve smyslu § 1826 občanského zákoníku Prodávající sděluje před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, následující skutečnosti:

 

 • náklady na prostředky komunikace na dálku (internetové připojení, telefonní hovory) se neliší od základní sazby, tyto náklady vynaložené v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám;

 • prodávající požaduje od spotřebitele zaplacení zálohy v případech popsaných v čl. 5.5 obchodních podmínek;

 • prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění či smlouvy na dobu neurčitou, nebo smlouvy s možností automatického prodlužování závazku;

 • prodávající nepřizpůsobuje ceny osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování;

 • údaje o hlavních vlastnostech a povaze zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu vždy u příslušného zboží;

 • celkové ceny zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, případně způsob jejich výpočtu v případě, že povaha zboží neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem, jsou kupujícímu sděleny na webovém rozhraní obchodu v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy před učiněním závazné objednávky;

 • náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího v sekci „Časté dotazy“, podsekci „Dodací a platební podmínky“, jakož i na webovém rozhraní obchodu v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy před učiněním závazné objednávky a jsou uvedeny vždy odděleně od ceny zboží. Prodávající upozorňuje, že uvedené náklady platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v rámci území České republiky, resp. na Slovensko; v případě, že je způsob dopravy nebo dopravce provádějící přepravu smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující v plné výši jakékoliv náklady spojené s takto zvoleným způsobem dopravy; výše těchto nákladů bude stanovena na základě vyčíslení dopravy dopravcem;

 • způsoby platby a dodání zboží jsou komplexně uvedeny na webových stránkách prodávajícího v sekci „Časté dotazy“, podsekci „Dodací a platební podmínky“, konkrétní způsob platby, jakož i způsob a případně čas dodání zboží, kupující volí sám na webovém rozhraní obchodu v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy z předložených možností;

 • pravidla pro vyřizování stížností kupujících jsou upravena v čl. 12.1 těchto obchodních podmínek;

 • práva vznikající z vadného plnění, jakož i další podmínky pro uplatňování těchto práv, jsou upraveny v čl. 7 těchto obchodních podmínek a v příslušné verzi reklamačního řádu. Reklamační řád je k dispozici jako dokument ke stažení na webových stránkách;

 • záruku za jakost prodávající poskytuje pouze v případech, kdy je na obalu zboží, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy uvedena záruční doba, nebo doba použitelnosti zboží. Blíže jsou podmínky záruky upraveny v čl. 7.13 obchodních podmínek;

 • kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14-ti dní - podmínky, lhůta a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy jsou podrobně popsány v čl. 8 těchto obchodních podmínek, včetně situací, kdy právo odstoupit od smlouvy kupujícímu nenáleží;

 • v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží; výše těchto nákladů pro případ, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, je uvedena na webových stránkách v sekci „Reklamace a vrácení zboží“, podsekci „Stručný návod pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů“;

 • kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce; kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce;

 • kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není přístupná;

 • jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách, včetně možností zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky (čl. 4 obchodních podmínek);

 • prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku;

 • způsob a podmínky mimosoudního vyřizování sporů spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru jsou uvedeny v čl. 12.3 obchodních podmínek.

 

4.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

4.1.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží (označení zboží, popis jeho hlavních vlastností a povahy), a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (celková cena zboží). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou umístěny ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2.   Pro objednání zboží „vloží“ kupující objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na volbu (tlačítko) „Do košíku“. Po vložení zboží do košíku je kupujícímu prostřednictvím tlačítka „pokračovat v nákupu“ umožněno pokračovat v nákupu dalšího zboží, nebo přejít k objednávce zboží prostřednictvím tlačítka „zobrazit nákupní košík“. Zboží z košíku objedná kupující následovně: v prvním kroku potvrdí zboží v nákupním košíku, případně některé z vybraného zboží odebere, následně zvolí způsob dopravy a platby, doplní informace ke své osobě – v závislosti na tom, zda se jedná o registrovaného zákazníka či zákazníka bez registrace se buď přihlásí do svého uživatelského účtu či zadá údaje ke své osobě (jméno, příjmení, fakturační, resp. dodací adresu, e-mail, telefon) – a v případě potřeby uvede své zvláštní požadavky do poznámky (v případě objednávky zboží upraveného na míru krejčovské míry) a takto vyplněnou objednávku potvrdí k odeslání prostřednictvím tlačítka „dokončit objednávku“, u něhož je poznámka, že „Dokončením objednávky se zavazujete k platbě“. Mezi jednotlivými body objednacího formuláře se kupující pohybuje prostřednictvím volby „pokračovat na další krok“. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží – označení zboží, popis jeho hlavních vlastností a povahy;
 • ceně zboží, případně způsobu jejího výpočtu pokud povaha zboží neumožňuje cenu rozumně určit předem, včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění;

 • způsobech dodání zboží a způsobech úhrady kupní ceny zboží (způsob platby), včetně informace o nákladech spojených s příslušnou variantou dodání a platby zboží;

 • základní údaje ke kupujícímu (jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mail, telefon), jež je kupující pro úspěšné dokončení objednávky povinen vyplnit;

 • v případě objednávky zboží upraveného na míru krejčovské míry nezbytné ke splnění dodávky vyplněné v souladu s tabulkou dostupnou na webovém rozhraní obchodu, tj. zejména (tělesná výška, horní obvod, obvod pasu, obvod sedu, zadní délka, konečná délka, délka rukávu, obvod krku, vnitřní délka nohavic, boční délka nohavic bez pásku, obvod stehna);

 • obchodní podmínky ke stažení či k vytištění (dále společně jen jako „objednávka“).

4.3   V rámci procesu objednání zboží se kupující pohybuje prostřednictvím volby (tlačítka) „pokračovat na další krok“, či volby (tlačítka) „zpět do košíku“. Před zasláním objednávky prodávajícímu je prostřednictvím volby „zpět do košíku“ kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, zejména měnit zboží, dopravu nebo způsob úhrady, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. V rámci procesu objednání je kupujícímu k dispozici rovněž telefonická podpora.

4.4.   Součástí objednávky jsou rovněž tyto obchodní podmínky, s nimiž je kupující povinen se před odesláním objednávky podrobně seznámit. Obchodní podmínky se kupujícímu zobrazí ve formátu PDF s tím, že kupujícímu je umožněno obchodní podmínky buď uložit (stáhnout) do svého počítače nebo vytisknout. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že rozumí obsahu kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

4.5.   Objednávka se pro kupujícího stává závaznou (tj. vzniká závazek k úhradě objednaného zboží pro případ akceptace objednávky ze strany prodávajícího), okamžikem jejího odeslání prodávajícímu prostřednictvím volby „dokončit objednávku“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícího potvrdí kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou na adresu kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), čímž dojde k uzavření kupní smlouvy. V případě specifického charakteru objednávky (zejména vyšší množství zboží, vyšší hodnota zboží, vyšší celková kupní cena zboží, vyšší předpokládané náklady na dopravu, poptávka po zboží hůře dostupném či běžně neobjednávaném,…) je prodávající oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena až dodatečným potvrzením objednávky ze strany kupujícího a zároveň je v takovém případě prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy až do výše celkové ceny zboží včetně nákladů na dodání zboží ve smyslu čl. 5.5 obchodních podmínek.

4.6.   Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy předmětu koupě, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství prodávající.

4.7.   Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, resp. převzetím zboží, byla-li kupní cena uhrazena před dodáním zboží. Není-li v kupní smlouvě či těchto obchodních podmínkách ujednáno jinak, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy okamžikem převzetí zboží, resp. okamžikem, kdy kupující odmítne převzetí zboží, s nímž mu prodávající umožnil nakládat.

4.8.   Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu před jejím naplněním, tj. nerealizovat objednávku, a to do okamžiku odevzdání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu, resp. do okamžiku předání zboží prvnímu dopravci, má-li být zboží odesláno na místo určení. Odstoupení musí být do tohoto okamžiku zasláno prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Pro případ, že ze strany kupujícího došlo již k úhradě kupní ceny za zboží, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu všechna peněžitá plnění, jež od kupujícího převzal, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně na účet, z něhož byla kupní cena zaslána.

 

5.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5.1.   Celkovou cenu zboží dle kupní smlouvy a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu všemi způsoby, jež jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího v sekci „Časté dotazy“, podsekci „Dodací a platební podmínky“. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.2.   Společně s kupní cenou (celkovou cenou zboží) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s dodáním zboží, jejichž přesná výše se odvíjí od způsobu dodání (doručení) zboží zvoleného kupujícím a od způsobu platby kupní ceny zboží zvoleného kupujícím při procesu objednání zboží a je kupujícímu sdělena nejpozději před odesláním závazné objednávky.  

5.3.   Splatnost kupní ceny souvisí se zvoleným způsobem dodání zboží a zvoleným způsobem platby. V případě dodání zboží jeho zasláním prostřednictvím dopravce za současného požadavku platby na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě výběru bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím platební brány GoPay je kupní cena splatná bezprostředně po dokončení objednávky, kdy je kupující automaticky přesměrován na příslušnou webovou stránku umožňující okamžitou realizaci platby.

5.4.   V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího pod správným variabilním symbolem.

5.5.   V případě, kdy je zvolena jedna z možností bezhotovostní platby kupní ceny, není prodávající povinen dodat zboží před úhradou celé kupní ceny. V případech, kdy je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky (čl. 4.5.), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení zálohy na zboží až do výše celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, bez ohledu na to, jaký způsob dodání zboží kupující zvolil. V takovém případě tedy prodávající není povinen dodat zboží před úhradou zálohy.

5.6.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a doručí ji kupujícímu fyzicky společně s objednaným zbožím.

5.7.   INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ K EET: podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

6.    DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 

6.1.   Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a v dodací lhůtě mu to oznámí prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího. Kupující je povinen v místě plnění zboží od prodávajícího převzít. Dodací lhůta činí 10 pracovních dní od přijetí objednávky prodávajícím, resp. 10 pracovních dní od úhrady kupní ceny, má-li k její úhradě dojít před odevzdáním zboží. V případě zboží upravovaného na míru zákazníka pak dodací lhůta činí 14 pracovních dní od přijetí objednávky prodávajícím, resp. 14 pracovních dní od úhrady kupní ceny, má-li k její úhradě dojít před předáním věci. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží déle, než 30 dní, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné; § 1980 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.

6.2.   V závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží je místem plnění místo uvedené kupujícím v objednávce jako místo, kam má být zboží zasláno (místo určení). Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním zboží kupujícímu, nebo jím pověřené osobě, dopravcem provádějícím dopravu, to neplatí, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut – v takovém případě je zboží prodávajícím kupujícímu odevzdáno (předáno) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího; práva kupujícího vůči dopravci tím nejsou dotčena. Nepřevezme-li kupující zboží, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši úplaty obvyklé.

6.3.   Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci s tím, že v případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, resp. o poškození zásilky během přepravy, nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Pokud kupující poškozenou zásilku přesto převezme, je v zájmu utvrzení jeho pozice pro případ uplatnění nároku na náhradu škody z poškozené zásilky po přepravci vhodné popsat zjištěný/-é nedostatek/-tky v protokolu o převzetí zásilky. Převzetím zboží od dopravce nabývá kupující v souladu s § 2561 občanského zákoníku práva z přepravní smlouvy a současně na kupujícího přechází právo na náhradu škody na zásilce vůči dopravci.

6.4.    Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah zásilky je poškozen, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zboží vyrozumí prodávajícího o této skutečnosti telefonicky na tel. čísle: 777 181 453, případně prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou na adresu info@afrodit.cz. V opačném případě se nemůže domáhat nároků z poškozené zásilky vůči prodávajícímu.

6.5.   Prodávající zabalí zboží způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří zboží pro přepravu.

6.6.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající není v takovém případě povinen odeslat zboží před tím, než budou tyto dodatečně vzniklé náklady kupujícím uhrazeny.

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;

 • je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;

 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, které může kupující rozumně očekávat;

a že vedle ujednaných vlastností

 • je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat a

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

7.3.   Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

7.4.   Vadou zboží není:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání;

 • poškození zboží v důsledku nesprávné instalace či montáže, vyjma situací, kdy byla taková montáž či instalace provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost, resp. vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající;

 • poškození zboží v důsledku neodborné obsluhy, úprav či oprav, užívání v rozporu s doporučením výrobce, návodem či uživatelskou příručkou, nebo v důsledku jiných neodborných zásahů;

 • poškození zboží v důsledku použití nesprávného spotřebního materiálu;

 • poškození zboží, jež vzniklo v důsledku překročení míry životnosti zboží, jíž bylo u zboží možné rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

 • mechanické poškození zboží;

 • poškození zboží v důsledku nepřiměřeného zacházení se zbožím, či hrubého zanedbání péče o zboží, zejména užívání či skladování zboží v nevhodném prostředí, v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, či chemickými a mechanickými vlivy vlastnostem zboží;

 • poškození zboží v důsledku živelní události či vyšší moci.

7.5.   Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.6.   Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

7.7.   Právo na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká, pokud nebylo uplatněno ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí zboží a v případě koupě použité věci v době 1 roku od převzetí zboží. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.

7.8.   Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba určená k vytknutí vady neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat. Pokud si kupující nevyzvedne reklamované zboží ani ve lhůtě 15-ti dní poté, co byl prodávajícím informován o vyřízení reklamace, má se za to, že může věc užívat.

7.9.   V případě neoprávněné reklamace se doba určená k vytknutí vady neprodlužuje.

7.10.   Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa plnění. 

7.11.   Za okamžik vytknutí vady se považuje okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění zakoupeného zboží. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující osobně či písemně na Provozovně prodávajícího, prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou na adresu info@afrodit.cz, či telefonicky na tel. čísle: 777 181 453. Je-li k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

7.12.   Nároky kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady

 • Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady;

 • Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši úplaty obvyklé;

 • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle předchozích odrážek, b) se vada projeví opakovaně, c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;

 • Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel;

 • kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužijí. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal;

 • Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

7.13.   Záruku za jakost prodávající poskytuje pouze v případech, kdy je na obalu zboží, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy, uvedena záruční doba, nebo doba použitelnosti zboží. V takovém případě platí, že má kupující ze záruky právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu ve lhůtě určené délkou záruční doby. Ustanovení § 1921 a 1922 občanského zákoníku se použijí obdobně. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět užívat. Pokud si kupující nevyzvedne reklamované zboží ani ve lhůtě 15-ti dní poté, co byl prodávajícím informován o vyřízení reklamace, má se za to, že může věc užívat.

7.14.   Kompletní proces reklamačního řízení při uplatnění práv z vadného plnění, jakož i v případě uplatnění práv ze záruky za jakost, je upraven příslušnou verzí reklamačního řádu prodávajícího uveřejněnou na webových stránkách.

 

 8.    PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 

8.1.   Prodávající pro vyloučení veškerých pochybností prohlašuje, že v rámci on-line prodeje zajišťovaného na webových stránkách neposkytuje žádné služby, a to ani služby spočívající v opravě či údržbě, či služby ubytovací, přepravy zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, nedodává alkoholické nápoje, zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy, noviny, periodika nebo časopisy, ani digitální obsah, jakož ani neuzavírá smlouvy na základě veřejné dražby. Prodávající neuzavírá smlouvy na dodávky zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.2.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné (ve vztahu ke zboží dodávanému prodávajícím) odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám; od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím; a od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.

8.3.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.2. obchodních podmínek, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo

 1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

 2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

 3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

8.4.   Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový Formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím uveřejněný na webových stránkách.

8.5.   Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu podnikatel nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím.

8.6.   Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží; výše těchto nákladů, resp. určení maximální výše těchto nákladů, pro případ, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, je uveden na webových stránkách v sekci „Reklamace a vrácení zboží“, podsekci „Stručný návod pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dní“.

8.7.   Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jiným způsobem vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžení prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

8.8.   Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

8.9.    Odstoupil-li kupující od smlouvy, zanikají závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní bez nákladů pro kupujícího s výjimkou nákladů na dodání zboží za situace, kdy kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dopravy, který prodávající nabízí, kdy v takovém případě vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží a s výjimkou případného vzniku povinnosti kupujícího nahradit prodávajícímu snížení hodnoty zboží ve smyslu čl. 8.8 těchto obchodních podmínek. Vedlejší smlouvou podle tohoto ujednání je smlouva, jejímž předmětem je plnění související s plněním poskytovaným na základě smlouvy hlavní, a toto plnění je poskytováno prodávajícím nebo třetí osobou na základě ujednání mezi nimi.

8.10.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

9.    MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ NUTNOSTI ODSTOUPENÍ DO SMLOUVY

 

9.1. Cílem prodávajícího je plná spokojenost zákazníků se zakoupenými výrobky a z toho důvodu tak prodávajícího kupujícímu umožňuje ve lhůtě 14 kalendářních dnů žádat výměnu zboží za jiné či žádat vrácení uhrazené kupní ceny oproti vrácenému zboží bez současné nutnosti formálního odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím (při zakoupení) do dne převzetí zboží prodávajícím (při vrácení). Při zaslání zboží prodávajícímu na adresu Provozovny hradí kupující dopravné dle sazebníku přepravce pro Českou Republiku.

9.2. Možnost vrácení zboží se nevztahuje na:

1. zboží, které jeví jakékoliv známky použití;

2. zboží, které obvykle není skladem a bylo objednáno pro konkrétního zákazníka;

3. zboží, které vykazuje závadu (v tom případě je nutné postupovat v souladu s ustanoveními Reklamačního řádu, který je uveřejněn na webovém rozhraní obchodu);

4. zboží bez dodaného příslušenství;

5. zboží pořízeného v akci, kde je snížení ceny jedné položky podmíněno nákupem dalšího zboží (vrátit lze v takovém případě pouze celou skupinu zboží);

6. zboží bez původního obalu a způsobilosti k dalšímu prodeji za původní ceny;

7. zboží, které je pro konkrétního zákazníka speciálně upravované nebo ušité na míru.

9.3. Postup při vrácení zboží:

1. kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží spolu s kopií faktury či paragonu a spolu s oznámením volby varianty dalšího postupu - výměna zboží za jiné či vrácení peněz - na Provozovnu prodávajícího, a to buď obyčejně nebo jako cennou zásilku - zásilky na dobírku nebudou prodávajícím přebrány;

2. zasílané zboží bude pečlivě zabaleno - za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost;

3. v případě požadavku na vrácení kupní ceny zboží, vrací prodávající pouze uhrazenou cenu zboží;

4. po obdržení kompletního a nepoškozeného zboží včetně příslušenství a všech výše zmíněných dokladů vrátí prodávající kupujícímu částku převodem na účet. Prodávající se zavazuje uhradit částku do 14 dnů od převzetí vráceného zboží na účet za tím účelem prodávajícímu sdělený;

5. Provozní doba Provozovny k vrácení zboží je od Pondělí do Pátku od 8:00 do 15:00 hodin.

 

10.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1 O ochraně osobních údajů, je pojednáno v samostatné sekci označené jako „Ochrana osobních údajů“. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice., web: www.uoou.cz .


11.    DORUČOVÁNÍ

 

11.1.   Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány i prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy, procesu zakládání uživatelského účtu, případně při jiné vzájemné komunikaci. Takto doručované písemnosti se mají za doručené nejpozději třetí kalendářní den po jejich odeslání.

 

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

12.1.   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@afrodit.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou kupujícím ve stížnosti.

12.2.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.3.   INFORMACE O MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU: V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze spotřebitelské smlouvy, u níž dochází k plnění na území České republiky (v ostatních případech jen tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky), který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

12.4.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12.5.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.6.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.7.    Přílohu obchodních podmínek tvoří Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.8.   Kupující je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami již před uskutečněním koupě zboží. Zasláním objednávky prodávajícímu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s jejich zněním výslovně souhlasí. Obchodní podmínky jsou k dispozici jako dokument ke stažení na www.afrodit.cz

12.9.   Tato verze obchodních podmínek je platná a účinná od 1.2.2024, na zboží zakoupené před 1.2.2024 se nadále vztahují obchodní podmínky verze 1-2023 uveřejněné dne 2.1.2023.

 

 

V Poděbradech, dne 1.2.2024

 

 

 

DVORAK Company s.r.o.