Domů / Novinky / Reklamační řád pro podnikatele 2024
Výrobci
Doporučujeme
Odběr novinek

Reklamační řád pro podnikatele 2024

Reklamační řád

(stáhnout dokument)
obchodní společnosti
DVORAK Company s.r.o.
se sídlem Dr. Horákové 47, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
identifikační číslo: 09608486, DIČ:
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 338788
pro maloobchodní prodej zboží podnikatelům (e-shop)


Adresa provozovny a korespondenční adresa:


Afrodit - DVORAK Company s.r.o.
Věnceslavy Lužické 1672
Hořice 50801
Identifikační číslo provozovny: 1009327488
Odpovědný zástupce: Jaroslav Špráchal
Provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hodin


Pro účely tohoto reklamačního řádu bude dále provozovna shora uvedená uváděna jako „Provozovna“.


Příjem elektronických objednávek a provozních dotazů je 24 hodin denně na adresách výše uváděných.


Všechny oprávněné reklamace našich zákazníků musí být uplatňovány se všemi náležitostmi vyplývajícími z následujících ustanovení reklamačního řádu. Pokud nebudou tyto náležitosti řádně splněny, zaniká právo na vyřízení reklamace. Pro vyloučení pochybností je podnikatelem ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) ten, "Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“, přitom ve smyslu § 420 odst. 2 Občanského zákoníku: „….. se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele."


Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny, resp. převzetím zboží, byla-li kupní cena uhrazena před dodáním zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy okamžikem převzetí zboží, resp. okamžikem, kdy kupující odmítne převzít zboží, s nímž mu prodávající umožnil nakládat v místě plnění a včas mu to oznámil (tzn. prodávající splnil povinnost odevzdat zboží). V závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží je místem plnění Provozovna prodávajícího (osobní odběr), nebo místo uvedené kupujícím v objednávce jako místo, kam má být zboží zasláno. Má-li prodávající zboží odeslat, splní prodávající povinnost odevzdat zboží kupujícímu předáním zboží prvnímu dopravci do místa plnění.


1. Uplatňovat lze reklamaci pouze na zboží prokazatelně zakoupené a zaplacené u společnosti DVORAK Company s.r.o. Tuto skutečnost lze prokázat dodacím listem, fakturou anebo jiným platným dokladem. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího osobně či písemně na Provozovně, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: info@afrodit.cz .

2. Kupující je povinen přesně označit vytýkaný problém (druh zboží, počet chybějících, nebo zaměněných, popřípadě nadbytečných kusů zboží a jejich přesnou specifikaci, nedostatek jakostní) a tuto skutečnost doložit, tj. bezodkladně po uplatnění reklamace předložit prodávajícímu na Provozovně zboží v jeho kompletní podobě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím nebo, po konzultaci s prodávajícím, jeho reklamovanou část, je-li tato část oddělitelná od celku a nemá-li její oddělení vliv na fungování zboží a současně specifikovat práva, která vůči prodávajícímu uplatňuje. V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost zastaveno.

3. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, které není kupujícím předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím. Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. V případě, kdy zboží bude prodávajícímu zasláno ve zjevně nedostatečném obalu, nemusí být reklamace uznána za oprávněnou. Náklady na přepravu, jakož i jiné s uplatněním reklamace související náklady, hradí kupující sám.


4. Reklamace mohou být uplatňovány na rozdíly v počtu dodaného zboží (množstevní diference), nebo na rozdíl mezi deklarovaným zbožím (uvedeném na dodacím dokladu) a skutečně dodaným (záměna zboží). Reklamaci je zapotřebí uplatnit ve lhůtě 24 hodin od okamžiku dodání zboží, resp. v okamžiku převzetí zboží při osobním odběru. Dále mohou být uplatňovány reklamace na zboží nedostatečné jakosti. V tomto případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mohla být vada při náležité péči zjištěna. Reklamace uplatňované po lhůtách shora uvedených nebudou vyřizovány a práva z vadného plnění kupujícímu v takovém případě nenáleží.


5. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít (typicky „spotřebujte do“), použijí se ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost.


6. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s posouzením a vyřízením reklamace.

7. Právo na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká:
- pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (viz bod 4 tohoto reklamačního řádu);
- při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím;
- při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil.


8. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží je vyloučena u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9. Vadou zboží není:
- poškození zboží v důsledku neodborné instalace, obsluhy, úprav či oprav, v důsledku nepřiměřeného či nešetrného zacházení se zbožím, hrubého zanedbání péče o zboží, užívání v rozporu s doporučením výrobce, návodem či uživatelskou příručkou, nebo v důsledku jiných neodborných zásahů – typicky praní oblečení v rozporu se štítky na zboží;
- poškození zboží v důsledku použití nesprávného spotřebního materiálu;
- poškození zboží, jež vzniklo v důsledku překročení míry životnosti zboží;
- mechanické poškození zboží;
- poškození zboží, jež vzniklo užíváním či skladováním zboží v nevhodném prostředí, v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, či chemickými a mechanickými vlivy vlastnostem zboží;
- poškození zboží v důsledku živelní události či vyšší moci.


10. Reklamaci nelze uplatnit, pokud je výrobek:
► v nekompletním stavu.
► bez náležitých dokladů.
► bez originálního obalu (u reklamací před prodejem konečnému zákazníkovi).
► pokud se jedná o výrobek s omezenou dobou životnosti a výrobek byl zjevně používán.

11. Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží a charakteru a rozsahu vady o předpokládaném výsledku reklamačního řízení a o přibližném datu ukončení reklamačního řízení.


12. O zásadách ochrany osobních údajů, včetně problematiky zpracování osobních údajů pro marketingové účely a problematiky zasílání obchodních sdělení, je pojednáno v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, jak je uveřejněn na webovém rozhraní. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, web: www.uoou.cz


13. Reklamační řád je platný a účinný od 31.01.2024.


V Poděbradech dne 31.1.2024


                                                                  DVORAK Company s.r.o.